Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbu

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu

Likumā noteiktā publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Informācija
Kapitālsabiedrības loma nozares politikas mērķu īstenošanā 1 x gadā Uzņēmuma darbības veidi:
• ambulatorā un stacionārā medicīniskā palīdzība;
• profilaktiskais darbs;
• nekustamā īpašuma noma.SIA “Saldus medicīnas centrs” stratēģiskie mērķi ir šādi:
nodrošināt efektīvu SIA “Saldus medicīnas centrs” rīcībā esošā finansējuma pārvaldi un racionālu resursu izmantošanu, lai sekmētu darbības ilgtspējību un visiem Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotājiem vienlīdzīgu pieeju kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem.
Nefinanšu mērķu sasniegšanas novērtējums (sabiedrībai sniegtais labums, pakalpojumu vai preču pieejamības novērtējums) 1 x gadā Mērķu izpilde
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2017. gadā 1 x gadā Iemaksas
Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 1 x gadā Finansējuma izlietojums
Auditēts gada pārskats 1 x gadā 2018. gada pārskats
Neauditēts ceturkšņa pārskats 1 x ceturksnī Peļņas vai zaudējumu pārskats
2019. gada 1. cet. bilance            2019. gada 2. cet. bilance
2018. gada 3. cet. bilance            2018. gada 4. cet. bilance
Īpašuma struktūra (tai skaitā līdzdalība citās sabiedrībās) Pastāvīgi SIA „ Saldus medicīnas centrs” 75% kapitāla daļu pieder Saldus novada domei,  25% kapitāla daļu pieder Brocēnu novada domei.
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1 x gadā SIA “Saldus medicīnas centrs” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
Informācija par saņemtajiem ziedojumiem Pastāvīgi Aktuālu ziedojumu nav