Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbu

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu

Likumā noteiktā publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Informācija
Kapitālsabiedrības loma nozares politikas mērķu īstenošanā 1 x gadā Uzņēmuma darbības veidi:
• ambulatorā un stacionārā medicīniskā palīdzība;
• profilaktiskais darbs;
• nekustamā īpašuma noma.SIA “Saldus medicīnas centrs” stratēģiskie mērķi ir šādi:
nodrošināt efektīvu SIA “Saldus medicīnas centrs” rīcībā esošā finansējuma pārvaldi un racionālu resursu izmantošanu, lai sekmētu darbības ilgtspējību un visiem Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotājiem vienlīdzīgu pieeju kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem.
Kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģija 2020.-2022. gadiem 2020.-2022. gads
Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi Skatīt “Kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģija 2020.-2022. gadiem” – 15. lpp.
Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķi Skatīt “Kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģija 2020.-2022. gadiem” – 15. lpp.
Nefinanšu mērķu sasniegšanas novērtējums (sabiedrībai sniegtais labums, pakalpojumu vai preču pieejamības novērtējums) 1 x gadā Mērķu izpilde
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1 x gadā 2019. gads / 2018. gads / 2017. gads / 2016. gads / 2015. gads
Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 1 x gadā 2019. gads / 2018. gads2017 . gads / 2016. gads / 2015. gads
Auditēts gada pārskats 1 x gadā 2019. gads / 2018. gads2017. gads / 2016. gads / 2015. gads
Neauditēts ceturkšņa pārskats 1 x ceturksnī Peļņas vai zaudējumu pārskats
Starpperiodu vadības ziņojums 1 x ceturksnī
Īpašuma struktūra (tai skaitā līdzdalība citās sabiedrībās) Pastāvīgi SIA „ Saldus medicīnas centrs” 75% kapitāla daļu pieder Saldus novada domei,  25% kapitāla daļu pieder Brocēnu novada domei.
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1 x gadā SIA “Saldus medicīnas centrs” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
Informācija par saņemtajiem ziedojumiem Pastāvīgi Aktuālu ziedojumu nav
Atalgojuma politikas principi Apstiprināti 2017. gada 25. septembra valdes sēdē
KNAB plāna izpilde 1 x gadā 2020. gads

SMC iepirkumi